en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
与世浮沉
Pinyin
yǔ shì fú chén
Explanation
Meaning
随波逐流,附和世俗。
Context
宋·司马光《右班殿直傅君墓志铭》:“然不能与世浮沉。平视贵要,若无人,故所至龃龉。”
Example
然三官之为人,即萧萧易水,亦将羞而不流,况碌碌~者耶! ◎清·蒲松龄《聊斋志异·商三官》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s