en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
与世沈浮
Pinyin
yǔ shì Shěn fú
Explanation
Meaning
亦作“ 與世浮沉 ”。
随波逐流,附和世俗。《史记·游侠列传》:“今拘學或抱咫尺之義,久孤於世,豈若卑論儕俗,與世沈浮而取榮名哉!” 宋 司马光 《右班殿直傳君墓志铭》:“然不能與世浮沉。平視貴要,若無人,故所至齟齬。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·商三官》:“然 三官 之爲人,即蕭蕭 易水 ,亦將羞而不流;況碌碌與世浮沉者邪!”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s