en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
原始反终
Pinyin
yuán shǐ fǎn zhōng
Explanation
Meaning
探究事物发展的始末。
Context
《易·系辞上》:“原始反终,故知死生之说。”高亨注:“此言‘圣人’考察万物之始,故知其所以生,究求万物之终,故知其所以死。”
Example
如曰:‘太虚聚为气,气散为太虚,贤愚同尽’,则何谓‘~,故知死生之说’乎? ◎清·魏源《默觚上·学篇一》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s