en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
长他人志气,灭自己威风
Pinyin
zhǎng tā rén zhì qì miè zì jǐ wēi fēng
Explanation
Meaning
指一味助长别人的声势,而看不起自己的力量。
Context
明·吴承恩《西游记》第三十三回:“众怪上前道:‘大王,怎么长他人志气,灭自己威风 ?'”明·施耐庵《水浒传》第二回:“你两个闭了鸟嘴!长别人志气,灭自己威风。”
Example
倒塔鬼爆跳如雷道:“你只~。” ◎《何典》第十回
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s