en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
成则为王,败则为虏
Pinyin
chéng zé wéi wáng bài zé wéi lǔ
Explanation
Meaning
旧指在争夺政权斗争中,成功了的就是合法的,称帝称王;失败了的就是非法的,被称为俘虏。含有成功者权势在手,无人敢责难,失败者却有口难辩的意思。
Context
元·纪君祥《赵氏孤儿》第五折:“我成则为王,败则为虏,事已至此,惟求早死而已。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s