en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
成则为王,败则为寇
Pinyin
chéng zé wéi wáng bài zé wéi kòu
Explanation
Meaning
旧指在争夺政权斗争中,成功了的就是合法的,称帝称王;失败了的就是非法的,被称为寇贼。含有成功者权势在手,无人敢责难,失败者却有口难辩的意思。
Context
孙中山《国民党第一次代表大会之演讲》:“中国历史上有一习惯,所谓成则为王,败则为寇,但近代文明国家,不是如此。”
Synonyms
成王败寇
Grammar
复句式;作分句;形容成功了就权势在手,失败了就被动挨打
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s