en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
昼日三接
Pinyin
zhòu rì sān jiē
Explanation
Meaning
一日之间三次接见。形容深受宠爱礼遇。
Context
《易·晋》:“康侯用锡马蕃庶,昼日三接。”孔颖达疏:“昼日三接者,言非惟蒙赐蕃多,又被亲宠频数,一昼之间,三度接见也。”
Example
摘笔摛词,当筵授简,叨陪~。 ◎明·汪道昆《高唐梦》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.236s