en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
周郎顾曲
Pinyin
zhōu láng gù qǔ
Explanation
Meaning
原指周瑜业于音乐。后泛指通音乐戏曲的人。
Context
《三国志·吴书·周瑜传》:“瑜少精意于音乐,虽三爵之后,其有阙误,瑜必知之,知之必顾,故时有人谣曰:‘曲有误,周郎顾。’”
Example
谁谓~之场,非即生公说法之地乎? ◎清·俞樾《余莲村劝善杂剧序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s