en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
筑台募士
Pinyin
zhù tái mù shì
Explanation
Meaning
燕昭王 厚礼招贤,筑宫师事 郭隗 ,而贤士归之。事见《战国策·燕策一》。后因以“築臺募士”为招贤之典。 宋 范仲淹 《帝王好尚论》:“ 湯 五聘 伊尹 , 文王 躬迎 吕望 , 周公 握髮吐哺以待白屋之士, 鄭武公 好賢而詩雅歌之, 燕昭王 築臺募士而智者歸之。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s