en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
追趋逐耆
Pinyin
zhuī qū zhú shì
Explanation
Meaning
指追逐时尚。
Context
《汉书·扬雄传下》:“今夫弦者,高张急徽,追趋逐耆,则坐者不期而附矣;试为之施《咸池》,揄《六茎》,发《萧韶》,咏《九成》,则莫有和也。”颜师古注:“追趋逐耆,随所趋向爱耆而追逐之也。趋,读趣,耆,读嗜。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s