en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
成人不自在,自在不成人
Pinyin
chéng rén bù zì zài zì zài bù chéng rén
Explanation
Meaning
人要有成就,必须刻苦努力,不可安逸自在。
Context
清·曹雪芹《红楼梦》第八十二回:“自古道:‘成人不自在,自在不成人。’你好生记着我的话。”
Grammar
复句式;作分句;指人不能贪图安逸
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.948s