en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
趑趄嗫嚅
Pinyin
zī jū niè rú
Explanation
Meaning
欲进又退,欲言又止。形容奴颜婢膝,畏缩不前的样子。
Context
语出唐·韩愈《送李愿归盘谷序》:“伺候于公卿之门,奔走于形势之途,足将进而趑趄,口将言而嗫嚅,处秽汙而不羞,触刑辟而诛戮,侥幸于万一,老死而后止者,其于为人贤不肖何如也?”
Example
肯效~徼名势,坐令尘土凋朱颜。 ◎明·方孝孺《游峨嵋》诗
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s