en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
瞠乎后矣
Pinyin
chēng hū hòu yǐ
Explanation
Meaning
犹言瞠乎其后。 清 江藩 《汉学师承记·钱大昕》:“若先生學究天人,博綜羣籍……以 漢 儒擬之,在 高密 之下,即 賈逵 、 服虔 亦瞠乎後矣,況不及 賈 服 者哉。”亦作“ 瞠乎後已 ”。 清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷三:“以擬 梅 ( 梅文鼎 ) 顧 ( 顧祖禹 )二書經天緯地,專門名家,更瞠乎後已。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s