en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
作法自弊
Pinyin
zuò fǎ zì bì
Explanation
Meaning
指自己立法反而使自己受害。
Context
《史记·商君列传》:“(秦惠王)发吏捕商君。商君亡至关下,欲舍客舍,客人不知其是商君也,曰:‘商君之法,舍人无验者,坐之。’商君喟然叹曰:‘嗟乎!为法之敝一至此哉!’”
Example
章谊叟侍郎有田有明州……叹其赋重。从兄彦武在俯视曰:‘此~之过也。’ ◎宋·庄季裕《鸡肋编》卷中
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s