en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
左右逢原
Pinyin
zuǒ yòu féng yuán
Explanation
Meaning
原指学问工夫到家后,则触处皆得益。后泛指做事得心应手。
Context
《孟子·离娄下》:“资之深,则取之左右逢其原。”《朱子语类》卷一百三十九:“前辈作文者,古人有名文字皆模拟作一篇,故后有作时,左右逢原。”
Example
其究极也,必道通为一,~,故商明。 ◎严复《救亡决论》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s