en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
左枝右梧
Pinyin
zuǒ zhī yòu wū
Explanation
Meaning
犹左支右吾。
Context
宋·王暐《道山清话》:“本朝无前代离宫别馆,游豫奢侈,非特不为,亦不暇为也。盖北有狂虏,西有黠羌,朝廷汲汲然左枝右梧,未尝一日不念之。”
Example
~,未免儿啼女哭;东涂西抹,不救命蹇时乖。 ◎《剪灯新话·令狐生冥梦录》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s