en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
崇雅黜浮
Pinyin
chóng yǎ chù fú
Explanation
Meaning
指在文风上崇尚雅正,摈弃浮华。
Context
《新唐书·文艺传序》:“玄宗好经术,群臣稍厌雕瑑,索理致,崇雅黜浮,气益雄浑。”
Example
艾氏乃不顾时忌,昌言正论,~,而承学有志之士,闻艾氏之风而兴起者,比户接踵。 ◎清·戴名世《九科大题文总序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s