en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
重纰貤缪
Pinyin
chóng pī yí miù
Explanation
Meaning
指谬误重出。
Context
语本《文选·左思〈魏都赋〉》:“兼重悂以胣缪。”李善注:“言既重其悂,而又累其缪也。”
Example
民族主义之与宗法社会固非一事,则言宗法社会之得失,非吾所注意也。然今者~之说,实自此始。 ◎章炳麟《〈社会通铨〉商兑》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s