en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
重足累息
Pinyin
chóng zú lèi xī
Explanation
Meaning
指畏惧之甚。
Context
《梁书·柳忱传》:“朝迁狂悖,为恶日滋,顷闻京师长者,莫不重足累息。”宋·司马光《资治通鉴》卷第一百七十三:“于是内外恐怖,人不自安,皆求苟免,莫有固志,重足累息,以逮于终。”
Example
今命之刺访,将必开罗织之门,逞机阱之术,祸贻善类,使人人~,何以为治。 ◎《明史·舒化传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s