en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
吹箫乞食
Pinyin
chuī xiāo qǐ shí
Explanation
Meaning
原指伍春秋时子胥于吴市吹箫向人乞讨。后指沿街乞讨。
Context
《史记·范睢蔡泽列传》:“伍子胥橐载而出昭关,夜行昼伏,至于陵水,无以糊其口,膝行蒲伏,稽首肉袒,鼓腹吹篪,乞食于吴市。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s