en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
辞穷理屈
Pinyin
cí qióng lǐ qū
Explanation
Meaning
理由站不住脚,被驳得无话可说。
Context
《宋书·郑鲜之传》:“时或言论,人皆依违之,不敢难也;鲜之难必切至,未尝宽假,要须高祖辞穷理屈,然后置之。”
Example
沙门一闻究览,辞义无谬,以数百言辩而释之,因问宗致。外道~,杜口不酬。 ◎唐·玄奘《大唐西域记·羯罗挐苏伐刺那国》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s