en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
此处不留人,会有留人处
Pinyin
cǐ chǔ bù liú rén huì yǒu liú rén chǔ
Explanation
Meaning
指这里不可居留,自会有可居留的地方。
Context
《通俗编》卷十三引《平陈录》:“张贵妃权宠,沈后经半年不得御。陈主当御沈后处,暂入即还,谓后曰:‘何不见留?’赠以诗曰:‘留人不留人,不留人也去。此处不留人,会有留人处。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s