en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
麤服乱头
Pinyin
cū fú luàn tóu
Explanation
Meaning
粗劣的衣服,蓬乱的头发。谓不加修饰。
Example
南朝 宋 刘义庆 《世说新语·容止》:“ 裴令公 有儁容儀,脱冠冕,麤服亂頭皆好,時人以爲玉人。” 明 王世贞 《祝希哲小简墨迹跋》:“書極潦草,中有結法,時時得佳字,豈 晉 人謂 裴叔則 麤服亂頭亦自好耶?”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s