en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
翠纶桂饵,反以失鱼
Pinyin
cuì lún guì ěr fǎn yǐ shī yú
Explanation
Meaning
《太平御览》卷八三四引《阙子》:“ 魯 人有好釣者,以桂爲餌,黄金之鈎,錯以銀碧,垂翡翠之綸,其持竿處位即是,然其得魚不幾矣。故曰,釣之務,不在芳飾。”后以“翠綸桂餌,反以失魚”指华而不实者必然事与愿违。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·情采》:“是以聯辭結采,將欲明理,采濫辭詭,則心理愈翳。固知翠綸桂餌,反所以失魚。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s