en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
白首相庄
Pinyin
bái shǒu xiāng zhuāng
Explanation
Meaning
指夫妇到老犹相敬爱。
Context
明·沈德符《野获编·勋戚·惧内》:“近年吴中申王二相公,亦于夫人白首相庄,不敢有二色。”
Example
承德公老于场屋,不事生产,朝齑暮盐,黾勉有无,~,有鸡鸣馌耕之德,此夫人之为妻也。 ◎清·钱谦益《诰封安人熊母皮夫人墓志铭》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s