en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
当刑而王
Pinyin
dāng xíng ér wáng
Explanation
Meaning
谓先经受磨难而后飞腾黄达。
Context
《汉书·黥布传》:“少时客相之,当刑而王。及壮,坐法黥,布欣然笑曰:‘人相我当刑而王,几是乎?’”
Example
我爹爹是个大儒,指望立身行道;今遭此患难,那有出头之日。这时节难道是~? ◎明·沈鲸《双珠记·僧榻传音》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s