en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
白华之怨
Pinyin
bái huá zhī yuàn
Explanation
Meaning
指女子失宠之哀怨。
Context
《诗·小雅·白华》序:“白华,周人刺幽后也。幽王取申女以为后,故下国化之,以妾为妻,以孽代宗,而王弗能治。”
Example
贱者咸得秩进,各得厥职,以广继嗣之统,息~。 ◎《汉书·谷永传》
Grammar
偏正式;作宾语;指女子失宠
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s