en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
倒廪倾囷
Pinyin
dǎo lǐn qīng qūn
Explanation
Meaning
倾倒出粮仓中全部储藏。比喻罄其所有、尽其所知。
Context
唐·韩愈《答窦秀才书》:“虽使古之君子,积道藏德,遁其光而不曜,胶其口而不传者,遇足下之请恳恳,犹将倒廪倾囷,罗列而进也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s