en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
白鱼赤乌
Pinyin
bái yú chì wū
Explanation
Meaning
为祥瑞之兆。
Context
《史记·周本纪》:“武王渡河,中流,白鱼跃入王舟中,武王俯取以祭。既渡,有火自上复于下,至于王屋,流为乌,其色赤,其声魄云。”
Example
~之符,黄金紫玉之瑞,事丰奇伟,辞富膏腴,无益经典而有助文章。 ◎南朝·梁·刘勰《文心雕龙·正纬》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.881s