en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
得马生灾
Pinyin
dé mǎ shēng zāi
Explanation
Meaning
指因福而得祸。
Context
《淮南子·人间训》:“近塞上之人,有善术者,马无故亡而入胡……居数月,其马将胡骏马而归,人皆贺之。其父曰:‘此何遽不能为祸乎?’家富良马,其子好骑,堕而折其髀。”
Example
维鹈受刺因吾过,~念尔冤。 ◎唐·元稹《哭子》诗之一
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s