en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
得尺得寸
Pinyin
dé chǐ dé cùn
Explanation
Meaning
得:取得,获得。指得到实实在在的好处,得多少就是多少。
Context
西汉·刘向《战国策·秦策三》:“王不如远交而近攻,得寸则王之寸, 得尺亦王之尺也。”
Example
然后更易而少进焉,则~,虽少而皆为吾有矣。 ◎宋·朱熹《答朱朋孙书》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s