en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
冬寒抱冰,夏热握火
Pinyin
dōng hán bào bīng xià rè wò huǒ
Explanation
Meaning
冬天寒冷却要抱冰,夏天炎热却要握火。形容刻苦自勉。
Context
《吴越春秋·勾践归国外传》:“越王念复吴,仇非上旦也。苦身劳心,夜以继日。……冬常抱冰,夏还握火。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s