en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
东向而望,不见西墙
Pinyin
dōng xiàng ér wàng bù jiàn xī qiáng
Explanation
Meaning
比喻主观片面,顾此失彼。
Context
《吕氏春秋·去尤》:“东面望者,不见西墙;南乡视者,不睹北方:意有所在也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s