en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蠹政害民
Pinyin
dù zhèng hài mín
Explanation
Meaning
危害国家和人民。同“蠹国害民”。
Context
《周书·晋荡公护传》:“凡所委任,皆非其人,兼诸子贪残,僚属纵逸,恃护威势,莫不蠹政害民。”
Example
书牍交于道路,请托遍于官曹,其小者足以~,而其大者,至于立党倾轧,取人主太阿之柄而颠倒之,皆此之繇也。 ◎清·顾炎武《生员论中》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s