en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
杜门自絶
Pinyin
dù mén zì jué
Explanation
Meaning
关闭大门,将自己与外界隔绝。《汉书·张陈王周传赞》:“及 吕后 時,事多故矣, 平 竟自免,以智終。 王陵 廷争,杜門自絶,亦各其志也。”《後汉书·卓茂传》:“及 莽 篡位,遣使賚玄纁、束帛,請爲國師,遂歐血托病,杜門自絶。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s