en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
杜门絶客
Pinyin
dù mén jué kè
Explanation
Meaning
同“ 杜門謝客 ”。
明 冯梦龙 《智囊补·术智·委蛇》:“ 韓世忠 既罷,杜門絶客,口不言兵,時跨驢攜酒,從一二奚童,縱酒 西湖 以自樂。” 明 刘若愚 《酌中志·见闻琐事杂记》:“﹝ 鄭之惠 ﹞二年春告病,杜門絶客,究心學問。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s