en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
二三君子
Pinyin
èr sān jūn zǐ
Explanation
Meaning
犹二三子。
Context
《左传·僖公二十四年》:“主晋祀者,非君而谁,天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎。”《汉书·楚元王传》:“故下明诏,试《左氏》可立不,遣近臣奉指衔命,将以辅弱扶微,与二三君子比意同力,冀得废遗。”
Example
六十老翁无所取,~不相遗。 ◎唐·包佶《戏题诸判官厅壁》诗
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s