en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
发奸露覆
Pinyin
fā jiān lù fù
Explanation
Meaning
同“ 發姦擿伏 ”。
康有为 《<新学伪经考>序》:“竊怪二千年來,通人大儒,肩背相望,而咸爲瞀惑,無一人焉發奸露覆,雪先聖之沈冤,出諸儒於雲霧者,豈聖制赫暗有所待邪?”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s