en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
发奋为雄
Pinyin
fā fèn wéi xióng
Explanation
Meaning
犹言发愤自雄。 孙中山 《心理建设·知行总论》:“ 暹羅 向本 中國 藩屬之一……二十年前,幾岌岌可危,朝不保夕,其王室親近,乃驟然發奮爲雄,倣 日本 維新,聘用外才,採行西法,至今不過十餘年,則全國景象爲之一新。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s