en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
发号出令
Pinyin
fā hào chū lìng
Explanation
Meaning
同“ 發號施令 ”。
《礼记·经解》:“發號出令而民説謂之和,上下相親謂之仁。”《史记·苏秦列传》:“今 趙 之攻 燕 也,發號出令,不至十日而數十萬之軍軍於 東垣 矣。” 唐 韩愈 《贺册尊号表》:“發號出令,雲行雨施,可謂妙而無方矣。” 明 李东阳 《重建成都府学记》:“且今之爲政者,必有堂宇以爲發號出令之地。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.58s