en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
防民之口,甚于防川
Pinyin
fáng mín zhī kǒu shèn yú fáng chuān
Explanation
Meaning
防:阻止;甚:超过。阻止人民进行批评的危害,比堵塞河川引起的水患还要严重。指不让人民说话,必有大害。
Context
《国语·周语上》:“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s