en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
放诞风流
Pinyin
fàng dàn fēng liú
Explanation
Meaning
指有文采,言行不受礼法束缚。
Context
《西京杂记》卷二:“文君姣好,眉色如望远山,脸际常若芙蓉,肌肤柔滑如脂,十七而寡,为人放诞风流,故悦长卿之才而越礼焉。”
Example
花史年少,~,既为情死,眉黛间常有恨色。 ◎清·尤侗《瑶宫花史小传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s