en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
放言高论
Pinyin
fàng yán gāo lùn
Explanation
Meaning
指毫无顾忌地大发议论。
Context
宋·苏轼《荀卿论》:“尝读《孔子世家》,观其言语文章,循循莫不有规矩,不敢放言高论。”
Example
见集于都下诸名士,终日惟酒食游戏征逐,~,自负不可一世。 ◎清·王韬《淞滨琐话·李延庚》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s