en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
非愚则诬
Pinyin
fēi yú zé wū
Explanation
Meaning
诬:诬蔑。不是生性愚蠢的话,就是故意污蔑。
Context
《庄子·秋水》:“盖师是而无非,师治而无乱呼?是未明天地之理,万物之情者也。是犹师天而无地,师阴而无阳,其不可行明矣。然且语而不舍,非愚则诬也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s