en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
妇人之仁
Pinyin
fù rén zhī rén
Explanation
Meaning
仕:仁慈。妇女的软心肠。旧指处事姑息优柔,不识大体。
Context
《史记·淮阴侯列传》:“项王见人,恭敬慈爱,言语呕呕,人有疾病,涕泣分食饮,至使人有功,当封爵者,印刓弊,忍不能予,此所谓妇人之仁也。”
Example
吴王有~,而无丈夫之决。 ◎明·冯梦龙《东周列国志》第八十回
Grammar
偏正式;作宾语;指不识大体
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s