en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
附下罔上
Pinyin
fù xià wǎng shàng
Explanation
Meaning
附和偏袒同僚或下属,却欺骗君上。
Context
《汉书·武帝纪》:“夫附下罔上者死,附上罔下者刑,与闻国政而无益于民者斥,在上位而不能进贤者退,此所以劝善黜置业恶也。”
Example
少师万安恃权怙宠,殊无厌足,少师刘吉~,漫无可否。 ◎明·何良俊《四友斋丛说·史五》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s