en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
负薪之忧
Pinyin
fù xīn zhī yōu
Explanation
Meaning
意指背柴劳累,体力还未恢复。有病的谦词。
Context
《礼记·曲礼下》:“君使士射,不能,则辞以疾,言曰:‘某有负薪之忧。’”
Example
刘子闲居,有~,食精良弗知其旨,血气交诊,断然焚如。 ◎唐·刘禹锡《论中》
Synonyms
负薪之病
Grammar
偏正式;作宾语;借指生病
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s