en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
赴死如归
Pinyin
fù sǐ rú guī
Explanation
Meaning
犹言视死如归。形容不怕牺牲。《汉书·季布栾布田叔传赞》:“ 欒布 哭 彭越 , 田叔 隨 張敖 ,赴死如歸,彼誠知所處,雖古烈士,何以加哉!” 宋 罗大经 《鹤林玉露》卷十五:“有 吴起 吮士疽之恩,則赴死如歸矣,何患其不愛將?” 明 归有光 《王烈妇墓碣》:“又言:‘他人於死生之際誠難,姊於是直視之甚輕。’……真可謂赴死如歸者矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s