en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
赴蹈汤火
Pinyin
fù dǎo tāng huǒ
Explanation
Meaning
同“ 赴湯蹈火 ”。
三国 魏 嵇康 《与山巨源绝交书》:“禽鹿少見馴育,則服從教制,長而見羈,則狂顧頓纓,赴蹈湯火。”《资治通鉴·唐懿宗咸通九年》:“丈夫與其自投網羅,爲天下笑,曷若相與戮力同心,赴蹈湯火,豈徒脱禍,兼富貴可求!” 明 张居正 《乞鉴别忠邪以定国是疏》:“臣是顧命大臣,義當以死報國,雖赴蹈湯火,皆所不避。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s