en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
改柯易叶
Pinyin
gǎi kē yì yè
Explanation
Meaning
指枝叶凋败。比喻人品蜕变。
Context
《礼记·礼器》:“其在人也,如竹箭之有筠也,如松柏之有心也;二者居天下之大端矣,故贯四时而不改柯易叶。”
Example
言必信,行必果,久要不忘平生之言,贯四时而不~者,盖有之矣,我未见之也。 ◎章炳麟《革命道德说》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s